De Verenigde Senioren Partij heeft enkele vragen voor het college en/of onze wethouder. Wij willen deze vragen graag beantwoorden en proberen niet cynisch te worden. Omdat er op deze winterse dag niet gevoetbald wordt door onze mannen kunt u deze antwoorden vast rustig doorlezen.

Waarom zit er ineens een ommekeer in het tot nu gelopen traject?
Omdat dit dossier gaat over de gewone burger, die nog wil sporten in verenigingsverband. Aangezien burgers alleen belangrijk zijn tijdens verkiezingstijd en verder totaal niet in beeld zijn voor de dames en heren politici.
Dat de breedtesport eigenlijk speerpunt moet zijn in het beleid van elke gemeente is jammer genoeg nog lang niet overal doorgedrongen. De sportverenigingen, die zo belangrijk zijn voor de gezondheid van de burgers en dus voor het functioneren van een gemeente, staan onder druk en worden te vaak onvoldoende gesteund vanuit de politiek.

Hoe verklaart het college dat de intentieverklaring die op 11 december 2018 getekend zou worden door partijen, niet tot stand is gekomen?
Omdat het hele dossier vanuit de gemeente al jaren niet serieus genoeg is opgepakt. Vrijwel alle echte plannen zijn ontwikkeld door de verenigingen en de gemeente is totaal visieloos.

Realiseert het college zich dat het vertrouwen in het gemeentebestuur hierbij nu nog minder is dan dat het al was?
Dat kon haast niet, maar het is gelukt. Het stimuleert bewoners van de stad zeker niet om initiatief te nemen.

Is het college niet gebaat bij een oplossing die breed gedragen wordt?
De vraag is of dit mogelijk is in een dossier als dit. Natuurlijk moet er breed draagvlak zijn, maar bij het proberen tot een zo breed mogelijk gedragen oplossing te komen, bestaat de kans op het effect van nooit tot een einde komen.

Is de situatie zoals deze gisteren naar buiten is gekomen op financiële gronden gestoeld?
Volgens v.v. Dubbeldam zijn vrijwel alle beslissingen genomen op financiële gronden. Als de gemeente echter haar beloftes had nagekomen, was de feestelijke opening van het nieuwe pand al achter de rug geweest en waren de bouwkosten in tijden van crisis belachelijk laag geweest in vergelijking met nu.
Door het eindeloze gedraal van de gemeente lopen de kosten op papier maandelijks verder op. Daarnaast wil het college voor een dubbeltje op de eerste rang zitten en heeft ze de Paraplu in eerste instantie afgescheept met een bijdrage schadeloosstelling voor Movado en TTVD en een compensatie voor Dubbeldam van 1 miljoen euro (9 maart 2017!)

Zo niet, wat dan wel?
Naast de financiële kant vond het college het opeens ook belangrijk om er andere verenigingen bij te betrekken. Een werkelijk bizarre keuze, omdat Dubbeldam al jarenlang hard gewerkt heeft aan verschillende plannen en er bij enkele van de andere verenigingen niet echt interesse was om mee te denken over de toekomst van de Dordtse breedtesport.

Welke financiële kaders zijn er?
Het antwoord hierop wordt eigenlijk al gegeven in de vraag die hieronder gesteld is.

De 5.5 miljoen die beschikbaar is gesteld, is toch voor 4 verenigingen te weten OMC, Movado, VV Dubbeldam en TTV Dordrecht?
Jazeker, hierover mag geen enkele discussie gevoerd worden, maar blijkbaar is dit niet tot alle politici doorgedrongen.

Hoe denkt het college het vertrouwen weer terug te brengen bij de verenigingen?
Nog voor 1 januari 2019 een keiharde toezegging doen aan Dubbeldam dat in 2019 met nieuwbouw begonnen mag worden en duidelijk maken wat de bijdrage vanuit de gemeente wordt. Geen vuile onderhandelingsspelletjes meer.

Wederom is er een vertraging in het proces en wanneer neemt het college een duidelijke stelling in?
In de ogen van Dubbeldam is het college zelf volledig verantwoordelijk voor de vertraging die opgetreden is. Direct actie ondernemen lijkt hier dan ook het enige wijze besluit.

Kan het college ons een afschrift sturen van de intentieverklaring?
Dat moet toch heel eenvoudig zijn en zo niet dan stellen wij een versie beschikbaar.

Kan het college uitleggen waarom de toezeggingen aan de raad niet gehaald zijn?
Onvoldoende kennis van het dossier bij de verschillende ambtenaren en politici die zich met dit dossier bemoeid hebben. Keer op keer komt er een nieuwe projectleider aan tafel en steeds weer blijkt dat ze niet goed geïnformeerd zijn. Anders geformuleerd: desinteresse en daardoor onkunde.
Inmiddels zal er onvoldoende politieke wil zijn om te accepteren dat het vertragen heeft geleid tot een ruime budgetoverschrijding.

Welke oorzaak ligt hieraan ten grondslag en waarom heeft het college dit niet zien aankomen?
Beton en cultuur worden belangrijker gevonden dan de breedtesport. Breedtesport en ontspanning is één van de basisbehoeften om de ambities van een groei van het aantal inwoners met 10.000 minimaal te ondersteunen.

Welke gesprekken zijn er gevoerd met genoemde sportverenigingen?
Gesprekken waarin de sportverenigingen keer op keer is gevraagd mee te denken met de nieuwe, veelal losjes geformuleerde, ideeën van de gemeente, waarbij de sportverenigingen zich altijd aan gestelde deadlines hebben gehouden, maar de gemeente geen vaste koers voer en vrijwel nooit een afspraak is nagekomen.

Wie heeft deze koerswijziging ingezet? Het college of de sportverenigingen?
Zie bovenstaand: het college.

Wat zijn de consequenties voor de genoemde verenigingen?
Voor Dubbeldam is de consequentie dat er geen andere keuze meer is dan te gaan verbouwen. Een volstrekt krankzinnige oplossing, maar er is geen keuze meer. Het clubgebouw kan geen twee jaar meer mee en Dubbeldam moet iets doen.

Blijven Movado en TTV Dordrecht nu op hun huidige locatie zitten?
Uiteindelijk zal de gemeente Dordrecht ze wel verjagen van hun huidige locatie. Mocht dit gebeuren is dit te wijten aan onkunde van de gemeente en niet aan de inzet van deze verenigingen, die zich altijd coöperatief hebben ingezet.

Welke consequenties heeft dit voor de gemeente als Movado en TTV Dordrecht op hun huidige locatie blijven zitten?
Het te gelde maken van de Corridor wordt uitgesteld.